POLITYKA PRYWATNOŚCI

czyli informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w ramach wykonywania działalności

Grzegorza Kubiszyna prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Progressio Group Przegorz Kubiszyn z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Hallera 8/3, 56-400 Oleśnica, posiadającego NIP: 9112027598, prowadzącego sklep internetowy pod adresem strony internetowej: www.quickersystem.com oraz kodefix.pl

będącego Administratorem danych osobowych przekazanych przez Pana/ Panią, obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem 2016/679”.

 1. Administrator danych osobowych

Grzegorz Kubiszyn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Progressio Group Grzegorz Kubiszyn z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Hallera 8/3, 56-400 Oleśnica, posiadający NIP: 9112027598 jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: gpdr@quickersystem.com

 1. Rodzaje, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza wyłącznie udostępnione przez Pana/ Pani dane osobowe:

 1. – w celu: sporządzenia zamówionej przez Pana/ Panią wyceny towarów lub usług oferowanych na stronie internetowej quickersystem.com (a także kodefix.pl) oraz udzielania informacji i odpowiedzi na Pana/ Pani pytania dotyczące towarów, usług oraz realizacji zamówień przed złożeniem zamówienia,

  – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,

  – rodzaj danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu,

 1. w celu: zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zamówionych przez Pana/ Panią towarów lub usług (realizacji zamówienia),

  – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,

  – rodzaj danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres,

 1. – w celu: organizacji i realizacji dostawy (wdrożenia) zakupionych przez Pana/ Panią towarów lub usług,

  – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,

  – rodzaj danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres,

 1. w celu: prowadzenia obsługi posprzedażowej zrealizowanego na Pana/ Pani rzecz zamówienia tj. obsługi ewentualnych reklamacji dotyczących zakupionego towaru lub usług oraz odpowiedzi na Pana/Pani pytania dotyczące zrealizowanego zamówienia,

  – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,

  – rodzaj danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres,

 1. – w celu: wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. ustalenia ewentualnej odpowiedzialności oraz ochrony uzasadnionych praw i roszczeń Administratora danych osobowych,

  podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679,

  – rodzaj danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres.

 1. Okres przechowywania danych

Pana/ Pani dane osobowe, których przetwarzanie jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa będą przechowywane przez okres wymagany przez obecnie obowiązujące przepisy prawa.

Pana/ Pani dane osobowe przekazane w formularzu kontaktowym za pośrednictwem strony internetowej quickersystem.com (a także kodefix.pl) będą przechowywane przez okres konieczny dla udzielenia odpowiedzi na wycenę lub w przypadku Pana/Pani dalszych pytań lub konieczności udzielenia dalszych informacji, do czasu udzielenia tych odpowiedzi lub informacji.

Pana/ Pani dane osobowe zamieszone w złożonym przez Pana/ Panią zamówieniu na oferowane towary będą przechowywane przez okres konieczny dla realizacji Pana/ Pani zamówienia, w tym świadczenia usług posprzedażowych, czyli nie dłużej niż przez 2 lata od zakończenia realizacji danego zamówienia.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych mogą być:

 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, którym udostępnione mogą być Pana/ Pani dane osobowe celem realizacji płatności;

 • podmioty zapewniające obsługę informatyczną Administratora, oraz dostawcy zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora,

 • podmioty świadczące obsługę księgową i prawną na rzecz Administratora;

 • podmioty świadczące obsługę handlową i outsourcingową na rzecz Administratora;

 • podmioty i organy, którym obowiązek udostępnienia Pana/Pani danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

   

 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem Pana/ Pani danych osobowych

Zgodnie z przepisami art. 15-22 Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Panu/ Pani:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. prawo do usunięcia danych,

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 5. prawo do przenoszenia danych,

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

W celu wykonania jednego z powyższych uprawnień (1-5 powyżej) proszę o właściwe wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłanie go w wersji elektronicznej na adres e-mail gdpr@quickersystem.com lub przesłanie go w formie pisemnej na adres: ul. Kochanowskiego 5, 56-400 Oleśnica.

Żądania realizacji uprawnień rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania formularza. Wskazany termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące w przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub znaczącej liczby otrzymanych żądań w danym czasie. W takim przypadku Administrator poinformuje Pana/ Panią o takim przedłużeniu terminu, wskazując jednocześnie przyczynę opóźnienia.

 1. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwi Administratorowi przeprowadzenie zleconej przez Pana/Panią wyceny, kontakt z Panem/ Panią w sprawie zamówienia, realizację zamówienia lub ewentualnej reklamacji zamówienia.

 1. Zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.

Dbając o bezpieczeństwo Pana/ Pani danych osobowych Administrator stosuje bardzo wysokie zabezpieczenia oraz zachowuje poufność wszelkich przekazanych informacji. Administrator opracował i wdrożył wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Pana/ Pani danych osobom nieupoważnionym. Administrator wypełnia wszystkie obowiązki, spoczywające na nim zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jako na Administratorze Danych Osobowych.

 1. Informacje dodatkowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku Administrator niezwłocznie opublikuje nową polityki prywatności na stronie internetowej www.quickersystem.com.

 2. W przypadku zauważenia przez Pana/Panią jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez Administratora prosimy zgłaszać wszelkie uwagi na adres e-mail: gdpr@quickersystem.com